Zasady ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem danych osobowych jest Szkółka TGD Sylwia Wojnar, Trękus 5L, 10-687 Olsztyn,
NIP: 7393562217, mail: torun@szkolkatgd.pl, nr tel. 793 012 514
2. dane osobowe dzieci i ich rodziców / prawnych opiekunów zbierane są i przetwarzane w celu rekrutacji, sporządzenia dokumentacji przebiegu zajęć, działalności dydaktycznej i artystycznej oraz poprawnego ewidencjonowania płatności za zajęcia, w tym w celu kontaktu z rodzicami / prawnymi opiekunami dzieci.
3. dane osobowe są udostępniane organom na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Każdemu przysługuje prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody.
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie Szkółce TGD danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji udziału w zajęciach oraz właściwego kontaktu z rodzicami / prawnymi opiekunami dzieci uczestniczącymi w zajęciach Szkółki TGD.